EEG Biofeedback

Popis a princip metody

Základní informace

Popis tréninkového komplexu

Mozek a EEG Biofeedback

Příklady z praxe

Historie centra

Historie metody

Popis a princip metody

EEG-Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln,
s využitím speciálního počítačového programu. Ten modifikuje, resp. převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy i taktilního čití. Trénujeme mozek podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Výsledným efektem je, že se mozek hravou formou naučí lépe, efektivněji a s menším výdejem energie využívat své schopnosti a kapacitu. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu, čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže. Naučí se správně střídat a využívat jednotlivá užší frekvenční pásma a po dostatečně dlouhou dobu se v nich udržet, což je právě záležitostí řídící činnosti centrálního nervového systému.

Základní částí celého zařízení je zesilovač mozkové aktivity, kterým se pomocí elektrod umístěných na příslušná místa na hlavě snímá EEG. Další složkou zařízení je počítač s nainstalovaným speciálně vytvořeným softwarem, který zpracovává signál zesilovače a na monitor terapeuta zobrazí vyfiltrovaná aktuální frekvenční pásma a na monitor klientův převede křivky do podoby jedné z mnoha „počítačových her“. Ten v reálném čase sleduje činnost své mozkové aktivity a přes zrakovou a sluchovou dráhu (označení zisku bodů signálem + počítadlo bodů) dostává jeho mozek informaci o své činnosti, tj. o tom, jaké frekvenční pásmo právě používá.

Základní informace

Prostřednictvím tréninků EEG-Biofeedback dosáhnou optimálního vyladění EEG, naučit mozek v něm setrvávat a tím zlepšit fungování centrálního nervového systému, které se projeví harmonizací celé osobnosti. Jde vlastně o „natrénování“ lepšího řízení organismu.

Možnost korekce poruch způsobených nedostatečnou schopností regulačních mechanismů centrálního nervového systému.

EEG-Biofeedback je účinný v 60 - 90% případů podle míry obtížnosti problému (čím je psychologicky či zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější a opačně). Pokud mozek jednou zareaguje, metoda je účinná vždy.

Naše metoda je nebolestivá, nepoužíváme žádné zásahy zvenčí, pouze se snažíme, aby se mozek sám vyreguloval do optimálního fungování, které je pro něj samotného ideální.

Každému klientu je v průběhu prvních sezení vypracován individuální plán postupu a proveden zkušební trénink. Podle anamnézy lze předběžně určit, zda se bude jednat o krátkodobou-kondiční terapii (cca. 20 sezení) nebo středně dlouhou (cca. 40-60 sezení) či dokonce dlouhodobou terapii (cca. více než 90 sezení). Délka tréninku záleží na závažnosti obtíží a věku klienta - průměrná doba je okolo 6 měsíců (dle frekvence tréninků), tj. přibližně 50 sezení.

Nejsou známy. Metodu lze kdykoli ukončit, nevyvolává závislost, nemůže ublížit a nemá zkřížené reakce
s jinými formami léčby, proto je možné jí použít u dětí od útlého věku až po seniory.

Pokud je u počátečních 3-5 sezení reakce nervové soustavy patrná, ke zlepšení dochází vždy.

Neboť základní vlastností mozku je jeho plasticita, kdy je schopen částečně nahrazovat některé poškozené funkce a neustálé přijímání a vstřebávání nových informací a je zároveň nastaven tak, aby pracoval s co nejnižší spotřebou energie - proto při naší metodě udrží trvale naučené dovednosti efektivnějšího fungování, které si osvojil během tréninkových sezení. Důležité je absolvovat celý tréninkový komplex-co se jednou mozek naučí, to už nezapomene.

Závisí na individuálním plánu každého klienta. Za optimální se považují dva tréninky týdně, samozřejmě vše se odvíjí dle možností a potřeb klienta.

Velmi průkazné jsou především u dětí, jejichž centrální nervová soustava je díky stálému vývoji značně flexibilní. Ovšem prakticky každý mozek je schopen si při opakovaném tréninku osvojit ideální fungování. Základem je snaha každého jedince chtít se zlepšit, pracovat sám na sobě a zodpovědně přistupovat
k tréninku - pak jsou výsledky maximální u každé osoby, která je motivována.

Popis tréninkového komplexu

Klient uvolněně sedí v pohodlném křesle, na hlavě má na příslušných místech připevněny elektrody na snímání mozkových vln. Speciální počítačový program umožňuje vyfiltrovat jednotlivá frekvenční pásma mozku (alfa, beta, théta... ) a promítne je na monitor terapeuta. Zároveň jsou modifikována do jednotlivých prvků počítačové hry na monitoru klienta a ten sledováním a ovlivňováním hry silou své myšlenky vidí a formuje svou mozkovou aktivitu. Využívá k tomu zpětné vazby přes zrakovou a sluchovou nervovou dráhu (sledování hry + zvukové signály při úspěšném soustředění) a tímto dostává aktuální informaci o své činnosti tj. o tom, jaká frekvenční pásma mozku právě používá. Hra je rozdělena na jednotlivá kola, jejichž délka je nastavitelná od 1 - 5 minut, mezi jednotlivými koly jsou krátké pauzy a po jeho absolvování je graficky zobrazen bodový výsledek, takže klient má přehled i u své momentální úspěšnosti, resp. o klesající či vzestupné tendenci výkonu. Trénuje se levá i pravá mozková hemisféra, poměr stran je individuální, dle potíží a stavu a jedno sezení trvá v průměru 30 - 40 minut, dle individuálních možností klienta.

Před zahájením biofeedback tréninku může zájemce absolvovat EEG vyšetření, které přispívá k lepší orientaci
v jeho celkovém zdravotním stavu a v příčinách klinických obtíží, požádáme o event. zprávy a výsledky vyšetření specialistů, které již navštívil. V průběhu prvního sezení a z anamnézy zjistíme povahu klientových problémů
a provedeme zkušební trénink. Na jeho základě určíme poměr stran tréninku hemisfér, délku kol, zpomalení
a celkové hodnotové nastavení frekvenčních pásem, které určí složitost tréninku a zároveň vypracujeme individuální plán dalšího postupu terapie, která má nabídnout zlepšení či odbourání klientových obtíží.

K dosažení tohoto cíle určíme frekvence a předpokládaný počet sezení, vše dle závažnosti, hloubky a typu klientovi poruchy. Při určování všech těchto faktorů vycházíme z ověřených studií amerických kolegů i z bohaté osobní zkušenosti, která dnes čítá desítky dokončených tréninkových komplexů a zpracovaných klientských kazuistik.

Mozek a EEG Biofeedback

Mozek je náš nejdůležitější, řídící orgán, mající za úkol regulaci a organizaci činnosti celého organismu. K tomuto účelu využívá informací, přicházejících z periferních orgánů a nazpět vysílá signál k potřebné regulaci. Tento proces se nazývá biologická zpětná vazba (v angličtině Biofeedback) a probíhá naprosto přirozeně a neustále v našem organismu. Je vlastně odpovědí na otázku našeho mozku: „Byl můj pokyn správně vykonán?“ a každá, i ta nejmenší, část lidského těla vysílá signál o splnění úkolu a mozek může vyhodnotit správnost fungování celého organismu. Zároveň samozřejmě při mozkové činnosti vzniká elektrická aktivita, jejíž frekvence se pohybují
v určitém rozsahu a my jí dokážeme snímat pomocí elektroencefalografu (EEG). Dlouhodobými výzkumy se zjistilo, že při určitém psychickém stavu převažuje v mozku úzké frekvenční pásmo z celého frekvenčního spektra a tyto pásma provázejí i různé mentální stavy. Například pásmo:

- mozek produkuje při hlubokém spánku, ale např. i po úrazech hlavy nebo při epilepsii apod.

- útlumová aktivita, převažuje při ospalosti, usínání, hlubokém uvolnění, ale i při poruchách pozornosti (LMD)

- při bdělém stavu se zavřenýma očima

EEG Biofeedback je tedy situace, kdy při aktuálním snímání elektrické aktivity mozku umožníme vznik zpětnovazebné informace o momentálním fungování centrální nervové soustavy. K tomu, aby náš mozek fungoval ve správných frekvencích a byl schopen je situačně a pružně měnit využíváme také jeho základních vlastností:

Všech těchto vlastností mozku, centrální nervové soustavy a zkušeností s biologickou zpětnou vazbou a frekvenčním spektrem využívá naše metoda EEG Biofeedback. Její bezmála čtyřicetileté působení ve světové terapeutické komunitě jí řadí k nepřehlédnutelným metodám na zlepšení fungování lidského těla a praxe potvrzuje trvalý efekt účinnosti tréninkového komplexu.

Příklady z praxe


Chlapec, 11 let, dyslektická třída, návštevy pedagogicko-psychologické poradny,syndrom LMD, dyslexie, dysgrafie, léčen farmaky čtyři roky u neurologa pro bolesti hlavy.

K nám přišel chlapec s nesoustředěností, ve škole horší koncentrace než doma, ČJ horší než M, špatná úprava sešitu, pomalé psaní, neschopnost samostatné přípravy na vyučování, každodenní bolesti hlavy, migrény.

Chlapec zahájil trénink s velkým nadšením, dobře spolupracoval, byl velice vstřícný.

Prvních 5 sezení si chlapec osvojoval metodu, zvykal si na zpětnou vazbu.

Poté začaly "opravdové tréninky ". Frekvence tréninku je 2x týdně, mezi jednotlivými sezeními 2-4 dny pausa.
V průběhu celého tréninku také delší pausy 1-2 týdení.

Po 11 sezeních počaly ustupovat bolesti hlavy na max. 1x v týdnu. Chlapec cítí zlepšení také v přípravě do školy. Více začal pracovat samostatně. Chlapec se v průběhu tréninků lepší i hodnotově ( pozvolna ).

Po 17-19 sezeních ustoupily bolesti hlavy úplně, lepší soustředění, lepší koncentrace, matka uvádí rychlejší psaní
a větší samostatnost.

Po 29 sezeních zařazena zkušební pausa 3 týdny. Po této pause chlapec absolvoval 6 ověřovacích sezení, kdy jsme se přesvědčili, že natrénované hodnoty udržel, klinické výsledky také trvají.

Po 35 sezeních jsme trénink ukončili. Chlapec i matka jsou s výsledkem tréninku spokojeni, nejvíce s ústupem bolestí hlavy, ale i s lepší koncentrací a téměř úplnou samostatností při plnění úkolů.


Chlapec, 11let, vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně na žádost třídního učitele pro obtíže v ČJ výrazného charakteru.

K nám přišel chlapec s matkou, která uvádí problémy jako poruchy soustředění, hypoaktivita, neschopnost samostatné práce, neustálý dohled při každodenních povinnostech, nucení do učení a následná citlivost chlapce -snadno se rozpláče, fixace na matku, občasné zadrhávání, tréma.

Ze začátku byl chlapec nekomunikativní, ostýchavý, zakřiknutý, byla z něj cítit nervozita, tréma, nedůvěřivost
a strach. Frekvence tréninků byla určena na 2x týdně, 2-4 dny pausa mezi jednotlivými sezeními. Během celého trénink. komplexu několik 2-3 týdenních pauz.

Prvních 10 sezeních si chlapec zvykal na poskytovanou zpětnou vazbu, osvojoval si metodu. Na tréninky chodil
s matkou ( babičkou ), nekomunikoval , odpovídal pouze "ano či ne".

Po 14 sezeních náhlé hodnotové zlepšení. Chlapec začal pozvolna komunikovat s terapeutem, ale pouze na jeho popud. Jeho "nálada" se zlepšila, je veselejší a klidnější. Začíná také docházet sám na tréninková sezení, nejprve
1x týdně, poté již zvládal i 2x týdně.

Po 20-22 sezeních matka i chlapec uvádí velké zlepšení ve škole ( je vidět na prospěchu, řádově o jeden stupeň lepší známky z ČJ a M ).

Úplné odbourání matčina dohledu při učení, chlapec se učí sám a jde mu to mnohem rychleji. Následné zlepšení komunikace s terapeutem. Začíná sám vyprávět a jeho celková nálada se lepší.

Po 30 sezeních chlapec zvolna získává suverenitu, tréma již není tak velká, učení a soustředěnost se zlepšily. Hodnotově obrovský pokrok.

Po 38 sezeních pausa 2 týdny, zkouška trvalého efektu. Své dosažené hodnoty udržel i klinické zlepšení zůstavá. Chlapec propušten po 40 sezeních, spokojenost na naší i klientově straně.


Chlapec, 17 let, byl vyšetřen v PPP k volbě povolání. Zjištena SPU. K nám přišel chlapec s problémem soustředění, špatná koncentrace, poruchy při učení, vysoká tréma, problém s komunikací.

Ze začátku byl chlapec trochu zdrženlivý, nervózní. Trénink si osvojil velice rychle, již po 4. sezení nastal značný zlom ve vnímání poskytované zpětné vazby. Frekvence sezení 2x týdne, později 1x týdně.

Po 10 sezeních chlapec uvádí značné zlepšení v soustředěnosti a koncentraci. Učení jde rychleji a je mnohem snadnější.

Po 17 sezeních změna frekvence z 2x týdně na 1x týdně. Chlapec se hodnotově velmi zlepšil, částečné odbourání trémy, zvládání zátežových situací, zvládnutí více objemu učiva, lepší komunikace.

Do 23 sezení stále se zvyšující hodnoty, klinicky také pokroky. Zlepšení koncentrace, soustředěnosti, na učení potřebuje méně času, získal sebedůvěru, lépe komunikuje.

Po 23 sezeních tři týdny pausa. Zkouška trvalého efektu.

Po pause se chlapec ihned dostal ještě na lepší hodnoty. Klinicky spokojen se svým výsledkem. Bylo by možno
v tréninku pokračovat, chlapec ješte nedosáhl svého maxima.


Muž, 18 let, k nám přišel s problémem souvisejícím se soustředěním, poruchou pozornosti - učí se na přijímací zkoušky na vysokou školu. Problémy s trémou... . Nikdy předtím nebyl vyšetřen v žádné psychlogické poradně, neměl nikdy žádné těžké zdravotní problémy.

Frekvence sezení byla 3x v týdnu, později 2x v týdnu. Mezi jednotlivými tréninky 2-3 dny pausa. V průběhu celého tréninku delší pausy.

Trénink si osvojil velice rychle, již po 4 sezeních začal vnímat pocit psychické aktivity, hodnotově se značně zlepšil a sám si uvědomoval malé zlepšení v jeho celkovém psychickém stavu.

Po 10 sezeních se zlepšila značnou měrou koncentrace i celková nálada.

Po 16 sezeních značný zlom v hodnotách. Velké zlepšení, klinicky cítil lepší soustředěnost, koncentraci, ustoupila tréma, větší sebedůvěra.

Po 17 sezeních trénink. frekvence změněna na 2x v týdnu, delší pausy mezi tréninky.

Po 23 sezeních zkouška trvalého efektu, delší pausa - několika měsíční.

Velké zlepšení soustředěnosti, koncentrace, odbourání trémy. Klient je s výsledkem spokojen, my také.


Žena, 46 let, neuvádí žádné problémy, její trénink je víceméne kondiční. Očekává zlepšení koncentrace, soustředění.

Frekvence tréninků byla 1-2x v týdnu. Pausa mezi jednotlivými tréninky 2-7 dní.

Po 3 sezeních vnímala nabízenou zpětnou vazbu, počátek "opravdových tréninků".

Po 5 sezeních značné hodnotové zlepšení, klientka cítila lepší soustředění, lepší koncentraci.

Po 10 sezeních jsme ukončili trénink na žádost klientky. Byla spokojena se svými výsledky, neměla potřebu již déle trénovat. Zkouška trvalého efektu, pausa půl roku, poté kontrola u nás. Spokojenost i na naší straně.


Chlapec, 6 let, návštevy u psychologa, logopeda - zadrhávání, špatné vyslovování některých hlásek. K nám přišel
s matkou. Udává poruchy chování - agresivita, záchvaty vzteku, zuřivosti, poruchy koncentrace.

Ze začátku byl chlapec velmi nepozorný, roztěkaný, nesoustředěný. Neustále hovořil s terapeutem během tréninků.

Prvních 7 sezeních si chlapec osvojoval metodu, zvykal si na zpětnou vazbu.

Poté začaly opravdové tréninky. Frekvence 3x v týdnu, později možnost přejít na 2x v týdnu. Nedoporučeny delší pauzy mezi jednotlivými sezeními.

Po 10 sezeních udává matka malé zlepšení, ovšem chlapec stále působí velmi roztěkaně, nesoustředeně.

Po 19 sezeních náhle ustoupil neklid, chlapec již vydrží déle v klidu, během tréninku ruší méně. Matka také udává zlepšení v komunikaci s dětmi, omezení stížností učitelky ve školce.

Po 26 sezeních zmírněn trénink na 2x v týdnu, občasné delší pausy mezi jednotlivými sezeními.

Po 36 sezeních matka udává zlepšené chování ( agresivita ustoupila, záchvaty vzteku nejsou tak časté ), zlepšení koncentrace. Je spokojena s úspěchem, my také.

Nastává zkouška trvalého efektu, několikaměsícní pausa.


Žena, 45 let, uvádí problém s nesoustředěností, poruchy koncentrace, neustálé napětí, "nic nestíhá", nízké sebevědomí.

Frekvence tréninků byla určena na 2x v týdnu, pozdeji 1x v týdnu. Pausa mezi jednotlivými sezeními 2 - 7 dní.

V průběhu prvních 5 sezení osvojování nabízené zpětné vazby. Klientka hodně nervózní, obávala se neúspěchu.

Po 7 sezeních začíná cítit zlepšení, k tréninku přistupuje s větší chutí, sama si určuje obtížnost tréninku.

Po 10 sezeních značné hodnotové zlepšení, klientka udává zlepšení koncentrace, soustředění.

Po 19 sezeních trénink zmírněn na 1x týdne.

Po 20 sezeních opět zlepšení hodnot, nastává celkové uvolnění a zklidnění klientky.

Po 25 sezeních zkouška trvalého efektu, delší pausa - několikamesíční.

Zkouška trvalého efektu ješte neproběhla. Klientka spokojena s tréninkem. Celkové zlepšení v koncentraci, celkové uvolnění, nabytí sebedůvěry. My také spokojeni.


Muž, 18 let, druhý rocník SPŠE. Přišel s matkou, která udává synův zhoršený prospěch, bolesti hlavy několikrát
v týdnu, zadrhávání, tréma.

Ze začátku byl klient nervózní, nesoustředěný, nekomunikativní. Odpovídá jednoduchými větami, sám od sebe nenavazuje hovor. Frekvence tréninků 2x v týdnu, pausy mezi jednotlivými sezeními 2-7 dní.

Prvních 5 sezení - osvojování metody. Klient velice rychle přijímá nabízenou zpětnou vazbu. Začíná " opravdu trénovat ".

Po 8 sezeních malé hodnotové zlepšení, postupné ztěžování tréninku.

Po 15 sezeních klient začíná komunikovat s terapeutem, sám si určuje počet kol, začíná vyprávet o svých zálibách. Klinické zlepšení u bolestí hlavy, nebolí tak často, bolest není silná.

Po 25 sezeních klient udává zlepšení koncentrace, lepší prospěch ve škole, téměř vymizely bolesti hlavy, klient je spokojen s tréninkem i sám se sebou, zvýšení sebedůvěry.

Po 25 sezeních uvažujeme o delší pause. Klientovy hodnoty mají značné výkyvy, proto pokračujeme dál.

Po 30 sezeních zkouška trvalého efektu, doporučena několikaměsíční pausa.

Po pause klient hodnoty udržel, ale stále jsou občasné výkyvy. Rozhodli jsme se v tréninku pokračovat.

Po 39 sezení ukončen trénink.


Historie centra

Historie našeho centra EEG Biofeedback se začala odvíjet v polovině devadesátých let, kdy se paní
dr. Kratochvílová setkala na lékařské fakultě UK s metodou představovanou otcem biofeedbacku neurofyziologem prof. Barry Stermanem. Terapie prováděná tímto speciálním způsobem jí zaujala natolik, že odcestovala do Spojených států amerických, kde absolvovala školení a tréninkový kurz, který zakončila získáním certifikátu v roce 1997. Zároveň si z USA přivezla všechno potřebné zařízení k provozování tréninků a začalo pracovat naše první specializované centrum v malešické poliklinice v Praze 10. Během několika let stoupl zájem o poskytované služby natolik, že bylo nutno otevřít pobočku další, která se nachází v Modřanech na Praze 4, na základní škole prof. Švejcara. Nyní je situace taková, že aktuální stav našeho EEG BFB centra jsou čtyři specializované jednotky na provádění tréninků rozdělené na dvě pracoviště.

Služby nabízí tým speciálně vyškolených odborníků s vedením Mudr. Renáty Kratochvílové, absolventky tréninkového kurzu a držitelky certifikace Kalifornské psychologické asociace se zahraniční praxí. Naše firma pořádá pravidelné nezávazné přednášky i osobní konzultace s možností praktické ukázky tréninkové metody zdarma po předchozí dohodě na jednom z našich pracovišť (8 - 18 hod.)

Historie metody

Autorem metody je americký neurofyziolog prof. Barry Sterman, objevitel metody EEG Biofeedback v 60. letech, který doposud pracuje na zdokonalování metody a nacházení nových využití spolu s manželi Otmerovými. Tito vědci byli prvními konstruktéry a výrobci zařízení pro biofeedback trénink a průkopníky mezi odborníky provozujícími v USA klinickou praxi. Společně se svým týmem vypracovávají a neustále ověřují výsledky a účinnost metody.

K objevu došlo shodou několika šťastných okolností. Profesor Sterman zkoumal průběh spánkového cyklu u koček, při té příležitosti jim snímal EEG a zjistil, že jakmile očekávají nějaký druh odměny tak jsou schopné výrazně korigovat svou EEG křivku, podle vědcova přání. Zároveň v té době přišla zakázka od NASA, která vysílala do vesmíru své první kosmonauty a ti zde dostávali epilepsii. Zjistilo se, že epilepsie je způsobena látkou uvolňující se při spalování pohonné hmoty raket a Barry Sterman měl zjistit, jaké množství látky je spouštěcím mechanismem záchvatu, projevujícího se křečemi, event. ztrátou vědomí či v ojedinělých případech končícího smrtí. Po určité době měl výzkum překvapivé rozuzlení. Kočky, které měly za sebou profesorův „trénink“, tak záchvat nedostaly, nebo byl menší i při mnohem vyšší koncentraci látky epilepsii způsobující. V podstatě došlo k tomu, že mozek trénovaných koček dokázal zvládnout ten jeden chaotický neuron, který záchvaty způsobuje a základ metody EEG Biofeedback byl na světě. Již výše zmiňovaní manželé Otmerovi úspěšně aplikovali metodu na prvního klienta - svého syna, který též trpěl epilepsií a dále pokračovali ve výzkumu možností rozšíření aplikací na širší spektrum klinických indikací. Všeobecně se vědělo, že epileptické záchvaty vznikají nejčastěji ve spánku, a proto se nabízela možnost studia spánku a jeho poruch, a tak se postupně přidružily poruchy maximální relaxace a na druhou stranu zase koncentrace - a ono to fungovalo! Tímto způsobem se přidávaly další poruchy řídících funkcí centrálního nervového systému korigovatelné biologickou zpětnou vazbou, až do podoby dnešního rozsahu, kterou zmiňujeme na jiném místě (viz. klinické indikace).

Během několika málo let došlo k výrazné expanzi biofeedbacku do světa. Vzniká velké množství center nejen na území Spojených států amerických, ale pro velký zájem se rozšiřují i do Evropy a Austrálie. V jejich čele stojí vyškolení odborníci, absolventi speciálních školení manželů Otmerových a držitelé certifikátu Kalifornské psychologické asociace.