Dysfunkční poruchy

LMD

ADHD

ADD

ODD

Dyslexie:

LMD

LMD (lehká mozková dysfunkce) - poruchy v oblasti motorické, mentální i volní jako následek lehčího stupně perinatálního poškození CNS.

ADHD

ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

ADD

ADD - porucha pozornosti.

ODD

ODD - porucha chování s opozičním vzdorem.

Dyslexie

DYSLEXIE - je specifická porucha čtení, neschopnost naučit se číst, přesto, že dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a výuková péče. Potíže se vyskytují v dekódování jednotlivých slov. Obvykle je nedostatečná schopnost fonologického zpracování. Dyslexie je nejznámější a také nejčastější poruchou učení.

Příčiny: dyslexie má organický základ, který tvoří drobná postižení různých oblastí mozku, eventuelně poruchy harmonického souladu a integrace (splynutí) těchto funkcí. V tomto důsledku se naruší jejich komplexní využívání.

Projevy: záměna písmen, nerespektování diakritických znamének, komolení a pletení si písmen, slova se shlukem souhlásek dítě čte po slabikách, dítě opakuje první slabiku a domýšlí si konce slov, je možné i špatné porozumění textu, či žák vůbec neví co četl. Projevy se vyskytují i nepřímé jako je například ztráta zájmu o čtení, negativní chování při přípravě na vyučování, vyrušování a nepozornost.

Důsledky: dítě nedovede adekvátně zpracovávat informace, které jsou prezentovány pro vnímání zrakem či sluchem. Žák nemá potíže jen v předmětu čtení, ale porucha se projeví i do ostatních předmětů a jak se může žák naučit například vlastivědu, když těžko přečte text v učebnici a ještě s neporozuměním? Těžké je i vnímání výkladové části hodiny. Žák s narušeným sluchovým vnímáním hůře zpracovává prezentované informace. Může dojít ke špatné fixaci učiva. Děti s dyslexií mohou mít narušenou vizuální pozornost a paměť, což se projevuje vynecháváním, přidáváním a tendencí k nepřesnostem v dekódování textu (mnohdy i při vnímání obrázků), což je například špatná fixace tvarů písmen.